Ημερομηνία

Share:

Στη Βουλή τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΔΕΚ των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Σχετικά

«Συνεπώς, οι απόφοιτοι των Α.Ε.Α. δεν μπορούν να εργαστούν ούτε στην
Εκκλησία, αλλά ούτε και σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς σε αντικείμενο
αντίστοιχο των προσόντων τους και έτσι οδηγούνται σε επαγγελματικό αδιέξοδο
όντας μακροχρόνια άνεργοι.»

Θεσσαλονίκη, 16.07.2021


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως


Θέμα: «Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων
Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμήλιων (ΔΕΚ) των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ)»


Κα. Υπουργέ, κα Κεραμέως,


Στη χώρα μας λειτουργούν τέσσερις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες,
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτές οι
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες είναι τα μοναδικά Εκκλησιαστικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ανήκουν στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (άρθρο 3 παρ.1
ν. 3432/2006) και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας (άρθρο 1 παρ. 1 ν.
3432/2006).

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος «Διαχείριση Εκκλησιαστικών
Κειμηλίων» των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) είναι τετραετούς
φοίτησης, όπως όλων των Α.Ε.Ι της χώρας και αντιστοιχεί σε 250 διδακτικές
μονάδες. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.3 του ν.3432/2006 οι απόφοιτοί τους
εντάσσονται στη μισθολογική βαθμίδα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Με την
ολοκλήρωση των σπουδών ο κάθε πτυχιούχος του προγράμματος Δ.Ε.Κ. λαμβάνει
παράρτημα διπλώματος που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που ανέπτυξε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES, με το
οποίο πιστοποιούνται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των φοιτητών.


Επιπροσθέτως από το 2013 το Υπουργείο Εργασίας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) έχει
καταχωρημένα στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Π.Π.) το σύνολο των γνώσεων,
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των αποφοίτων των προγραμμάτων Δ.Ε.Κ. των
Α.Ε.Α., αναγνωρίζοντας έτσι τα επαγγελματικά τους προσόντα στη συντήρηση
πολιτιστικών αντικειμένων.


Παρ΄όλα αυτά οι πτυχιούχοι των προγραμμάτων Διαχείρισης
Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δεν είναι
ενταγμένοι σε κλάδο ΠΕ και δε μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Συνεπώς, αποκλείονται από
προκηρύξεις προσλήψεως προσωπικού που κατά καιρούς εκδίδονται από τους
Δημόσιους φορείς και παράλληλα δε μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα το επάγγελμα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν. 3432/2006 (άρθρο 17, παράγραφος 4) «το πτυχίο
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δεν παρέχει δικαίωμα διορισμού στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται αποκλειστικώς στις
υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα». Πάρα ταύτα, τα νομικά
πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπ’αριθ. πρωτ.
4068/7.10.2020 επιστολή της Ιεράς Συνόδου προς το Υπουργείο Παιδείας, δεν
προσλαμβάνουν το εν λόγω προσωπικό «λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων
τους».

Συνεπώς, οι απόφοιτοι των Α.Ε.Α. δεν μπορούν να εργαστούν ούτε στην
Εκκλησία, αλλά ούτε και σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς σε αντικείμενο
αντίστοιχο των προσόντων τους και έτσι οδηγούνται σε επαγγελματικό αδιέξοδο
όντας μακροχρόνια άνεργοι.


Γι’ αυτόν τον λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών – Συντηρητών
Πολιτιστικών Δημιουργιών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αγωνιά και κάνει
έκκληση να σταματήσει αυτή η τεράστια οικονομική και ηθική αδικία εις βάρος των
ιδίων και των οικογενειών τους, καθώς έχουν επενδύσει τουλάχιστον τέσσερα
χρόνια από τη ζωή τους για την εν λόγω επαγγελματική κατάρτιση.


Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν.3432/2006:
α) ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των προγραμμάτων,
β) η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία στην οποία εντάσσονται,
γ) η μισθολογική βαθμίδα των αποφοίτων
δ) κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Επιστημονικού
Συμβουλίου.


Έτσι λοιπόν, μετά από τα παραπάνω,


Επειδή το δικαίωμα στην εργασία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο,
επειδή προκύπτει ζήτημα ισονομίας και ισοπολιτείας και

επειδή προκύπτει ότι είναι ευθύνη της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων η απόφαση αλλά και η διόρθωση κάποιων άρθρων του νόμου
3432/2006,


Ερωτάται η κα. Υπουργός:

 1. Αν σκοπεύει να παραχωρήσει άμεσα στους πτυχιούχους Δ.Ε.Κ. των
  Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ώστε να επιτραπεί η ανάληψη
  δημόσιων και ιδιωτικών έργων συντήρησης πολιτιστικών αγαθών
  (Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης).
 2. Αν σκοπεύει να τροποποιήσει άμεσα τη διάταξη του ν. 3432/2006 σχετικά με
  τη δομή και λειτουργία της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα
  το άρθρο 17 της παρ.4 ώστε οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών
  Ακαδημιών να έχουν το δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και
  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 3. Αν σκοπεύει να εντάξει τους πτυχιούχους διαχείρισης εκκλησιαστικών
  κειμηλίων των Α.Ε.Α. στον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
  Τέχνης, ώστε να μπορούν να εργαστούν, σύμφωνα με το ΠΔ 104/2014 (άρθρο
  65, παράγραφος 10) στη συντήρηση των πολιτιστικών αγαθών (Αρχαιοτήτων
  και Έργων Τέχνης).

Η ερωτώσα Βουλευτής
Κωνσταντίνα Αδάμου
Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης